Stáj UTRIN v dostihové sezoně 2009 zatím velmi úspěšná
Firma UTRIN se dlouhodobě podílí na celé řadě projektů regionálního rozvoje, je proto logické, že se zabývá i podporou rozvoje venkova. Skutečnost, že se podílela na zpracování Strategické vize chovu a užití koní, podpisu a realizace Memoranda k podpoře chopvu koní třemi ministry vlády předsedy Topolánka se promítá i do...
více...
28.5.2009
 
Úvahy o finanční krizi z pohledu využití strukturálních fondů
Při úvahách na poskytování nových služeb UTRIN, ale i zpracovávní celé řady analýz stojí na zvážení otázky spojené s využitím struktuálních fodnů, jako zdrojů státního rozpočtu. Žel stále se setkáváme s tím, jak čerpat prostředky, rychlů nebo pomalu, ale velmi málo se zamýšlíme nad tím...
více...
27.5.2009
 
Strategická vize rozvoje chovu a užití koní v České republice do roku 2013
Globální cíle strategie, která byla zpracována UTRIN na základě zmocnění všech uznaných chovatelských sružení v ČR :1.      Dosažení ekonomické a institucionální úrovně umožňující, aby sektor koní mohl být uznán v rámci oborových strategií. Musí být definován...
více...
9.8.2006
 
Projekt vzdělávání ve strojírenských technologií
Prudký rozvoj v oblastech strojírenských technologií v konfrontaci s omezenými finančními i personálními zdroji malých a středních firem vede však v řadě případů k neefektivnímu investování do strojního vybavení a technologií, které nemohou splnit potřebné technické a ekonomické parametry. Jednou z příčin jsou právě...
více...
9.8.2006
 
Při pohledu na současný stav hospodářské a sociální situace určitě nemůže jít při formulaci budoucího vývoje jen o pouhé proklamace a obecné úvahy. Jak se ukazuje, celá řada předních ekonomů, ale i zástupců podnikatelské sféry, věnují navenek pozornost jen nic nepřinášejícím úvahám. Stále schází skutečně fundovaná anlaýza vycházející z popisu příčin a tím formulování nejen následků, ale i opatření k dalšímu rozvoji. Pojmy nadvýroby, které vedou ke ztrátám zakázek však něco avizují. Naznačují, že dojde skutečně ke značným  posunům nejen v ekonomice, ale i  sociální oblasti. Současné dopady hospodářské krize proto musí vést k hledání takových řešení, která nejsou jen pro dnešek, ale musí mít svou návaznost i na opatření pro zítřek, tedy pro ´“den poté“.
Z hlediska udržení se na trhu pro firmy proto neznamená dnešek jen úkoly spojené s řešení jak “přežít dnešní krizi, ale zaměstnávat se otázkami kam bude směřovat budoucí vývoj v mém oboru, ale nejen v něm. Pro významnou část firem  představuje dopad finanční krize pokles zakázek. Lze ale vůbec očekávat, že u našich zákazníků nedojde skutečně k některým změnám, které nemusí vést jen k dočasnému přerušení jinak kontinuálního pokračování předchozího stavu?  Ekonomika ani trh už nebude stejný, jaký byl před krizí. To asi budeme společně sdílet. Proto je tolik nutné věnovat pozornost možným očekávaným změnám. Mají ale vůbec zejména malé a střední firmy čas zabývat se úvahami o možných scénářích budoucího vývoje nejen světové ekonomiky, ale vývoje v jednotlivých odvětvích, oborech, ale i segmentech trhu.

UTRIN se proto v této době zaměřuje na zpracování analýz i vypracování takových námětů a formulaci nových produktů služeb, které by na stávající skutečnost reagovaly. Připravuje proto nové zaměření poskytovaných služeb, které by odpovídalo novým potřebám a požadavkům. Rozhodně chce využít své dlouhodobé zkušenosti z oblasti informatiky, analýz průmyslové základny, výchovy a vzdělávání. Zároveň se zaměřuje i na možnosti využití a zapojení komunikačních technologií a internetu vůbec. Reflektuje skutečnost příchodu zejména nových absoventů na škol na trh v době, kdy tvorba nových míst významně klesáí. Proto hledá možnosti, jak využít na jedné straně tyto zejména mladé lidi a jejich podnikavosti a vytvořit jim zázemí pro využití nových možností. 
V tomto směru je nepochybné, že pro budoucí rozvoj ekonimiky bude významné vytváření sítí, aliancí a dalších forem spolupráce v rámci poskytovaných služeb a provozování infrastrukturních projektů. Z toho důvodu UTRIN intezivně pracuje na zpracování takových projektů, zaměřených na trh a marketing, vzdělávání, služeb v oblasti přenosu poznatků vědy do výroby, zavádění nových technologií, nových materiálů atd.. Lze ¨totiž předjímat, že dojde k významnému vlivu a nárůstu velkých firem a úloha MSP bude pod obrovským tlakem zejména cen. 
Úspěch bude slavit pouze schopnost reagovat na změny. Jde o proces, který vychází z pochopení hloubky a důsledků změn jak finanční krize, tak ale i nových možností v rámci světové ekonomiky. Proto i pro menší firmy se stává realitou  „strategický management“, jako východisko pro rozhodování a řízení. 1 z 1       
1 z 1       

INICIATIVY V OBLASTI STATISTIKY A INFORMACÍ
Je nutné třeba plně využít potenciál regionální...
více...
Přednáška- Regionální analýzy průmyslu a podnikání

Průmysl se vzestupnou tendencí ve skutečnosti dává pozitivní...

více...
Regionální analýzy průmyslu - koncept
více...
Veřejná podpora
V souvislosti s předpisy ES týkajících se obecných...
více...